یأس

ناپلئون:

«مقصرترین مردم کسانی هستند که روح مأیوس دارند»

«ناامیدی نخستین گامی است که شخص به سوی گور بر می دارد»

 

صائب تبریزی:

صد وعدۀ امید به دل داده ام دروغ          چون من مباد هیچ کسی شرمسار خویش

صدارت:

غرّه مشو که مرکب مردان راه را                                  در تنگنای بادیه پی ها بریده اند
نومید هم مباش که رندان جرعه نوش                      گاهی به یک ترانه به منزل رسیده اند

/ 0 نظر / 14 بازدید