انتخاب در ازدواج

بردون:

«با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد»

شوپنهاور:

«نادان ترین افراد کسانی هستند که به مصلحت دیگران ازدواج می کنند»

ضرب المثل آلمانی:

«هنگام ازدواج بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا با چشمهایت»

ضرب المثل آفریقایی:

«برای یافتن زن خوب می ارزد، که یک کفش بیشتر پاره کنی»

«دو نوع زن وجود دارد، با یکی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر»

ضرب المثل فرانسوی:

«مردی که به خاطر پول زن داماد شود به نوکری می رود»

ضرب المثل چینی:

«تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کنید»

ضرب المثل ایتالیایی:

«دختر عاقل،جوان فقیر را به پیر مرد ثروتمند ترجیح می دهد»

ضرب مثل لهستانی:

«داماد زشت و با شخصیّت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت است»

ضرب المثل آذربایجانی:

«در موقع خرید پارچه حاشیّۀ آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج دربارۀ مادر عروس تحقیق کن»

ضرب المثل اسپانیولی:

«ازدواج به مثابۀ هندوانه است، گاهی خوب و چه بسا که بسیار بد است»

ضرب المثل ترکی:

«اگر زنی خواست که تو به خاطر پولت داماد شوی،عروسی کن و پولت را از او دور نگاه دار »

ضرب المثل اسکاتلندی:هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی کند»

/ 0 نظر / 14 بازدید