سعادت و خوشبختی در زندگی

حضرت امیر علیه السلام:

«اگر آرزو مندید که به سعادت برسید پیش از آنکه خود عبرت دیگران شوید از دیگران پند و عبرت بگیرید»

لارشفوگوله:

«اگر میخواهی خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیّاست آرزو مکن»

ابوالعلا:

«بسا اتفاق می افتد که در جستجوی یک سعادت خیالی بر می آییم و خود را گرفتار هزاران مصیبت واقعی مینمائیم»

بودا:

«آنکه خوشی را در رنج دیگران بجوید هرگز روی خوشی را نمی بیند»

/ 0 نظر / 12 بازدید