آرزو در زندگی

قسمتی ازخطبه على (علیه السلام) معروف به دیباج‏ :

«اگر آرزو نبود انسان به حساب خود می رسید و اگر به حساب خود می رسید از وحشت و بیم سکته می کرد»

تحف العقول / ترجمه جنتى ؛ متن ؛ ص255

نیلی:

«آرزو ریشۀ حیات ماست،اگر چه این ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند،ولی همیشه ریشه مایۀ زندگیست»

روسو:

«امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر بر می دارد»

/ 0 نظر / 10 بازدید