بدبختی

لردآویبوری:

«باید اعتراف کنیم که منبع بدبختی ما دنیائی است که در سینه داریم نه دنیائی که ما را احاطه کرده است، غالبا آرزو می کنیم که از بدبختی و فلاکت در امان باشیم و در عین حال به پای خود به طرف ورطۀ بدبختی می رویم»

موریل اولاکس:

«بدبختی عبارت است از این که ندانیم چه آرزوئی داریم و برای رسیدن به آن هزار جور مشقّت را تحمّل کنیم»

/ 0 نظر / 9 بازدید